Japanese Language Class

Japanese Language Class

သင္တန္းႏွင့္ပါတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေလ့လာ ဖတ္ရွု႕ႏုိင္ပါသည္။

ဆရာအမည္ - Tite Tite တက္ေရာက္ေနသူမ်ား - 3 သင္တန္းေၾကး - 80000 က်ပ္

အက်ဥ္းခ်ဳံ ေဖာ္ျပခ်က္

သင္တန္းၾကာခ်ိန္ ၉၆ နာရီ